mlm-express
mlm-express
Menü
     
Adatvédelmi Nyilatkozat

Az MLM-express (http://www.mlm-express.com) üzemeltetőjének Adatvédelmi Nyilatkozata

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az üzemeltető által üzemeltetett, www.mlm-express.com és a működéséhez szükséges egyéb oldalak és számítástechnikai eszközökön történő szolgáltatások keretében végzett,  a felhasználók személyes adatainak - kezelésére vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozói szabályokat tartalmazza.

 1. Az adatkezelő neve: Szakos Csaba
 2. Az adatkezelő címe/székhelye: 6449 Mélykút, Pacsirta u. 62.
 3. Postacíme: Szakos Csaba, 6449 Mélykút, Pacsirta u. 62.
  Elérhetőség: info@mlm-express.com

 4. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes és tájékoztatás utáni hozzájárulása alapján történik az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.
 5. Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 6. A Szolgáltatás részleges technikai hátterének biztosítására az üzemeltető a Silihost Kft-t bízta meg. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a szolgáltatás regisztrációs felületén. A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő maga az üzemeltető.
 7. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Silihost Kft. szerverein kerülnek tárolásra. Az adatkezelés csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében történik, s kizárólag olyan adat kezelése, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 8. A Szolgáltatással összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelése megszűnik a felhasználó kérése esetén. Törlési határidő: 10 nap.
 9. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és a technikai személyzet ismerhetik meg. Fenti személyek a személyes adatok kezelése során mindig a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően járnak el.
 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA. Az üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő biztosítása. Az üzemeltető által végzett adatkezelésnek az is a szolgálati célja, hogy
  • a regisztrált felhasználókat azonosíthassa,
  • a szolgáltatás használata során felmerült vitákat rendezze,
  • a felhasználók számára felvilágosításokat adjon,
  • közreműködjön a működési problémák elhárításában,
  • a megfelelő működtetés biztosításában,
  • az üzemeltetőt megillető jogok biztosításában.

Az üzemeltető a személyes adatok:

 1. feldolgozását tisztességesen és törvényesen végzi;
 2. gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és törvényes célból végzi, és további feldolgozásukat nem folytatja e célokkal összeférhetetlen módon.
 3. gyűjtése és/vagy további feldolgozása során figyelemmel van arra, hogy a személyes adatok a gyüjtésük és/vagy feldolgozásuk célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és ne túlzott mértékűek legyenek;
 4. gyűjtése, kezelése során figyelemmel van arra, hogy az adatok pontosak, és ha szükséges, időszerűek legyenek; minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a hibás vagy hiányos adatok, tekintettel gyűjtésük vagy további feldolgozásuk céljaira, törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;

Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a regisztrált felhasználók hozzájárulnak az üzemeltető által végzett fenti célú adatkezelésekhez.

REGISZTRÁCIÓ:

 1. A felhasználók által magukról önkéntesen megadott adatok felhasználhatóak marketing,- és reklámcélokra is. A személyre szabott szolgáltatás keretében az üzemeltető reklámokat juttathat el a felhasználók részére hirdetéseken keresztül, illetve egyéb módon. Az üzemeltető a reklámok eljuttatásakor betartja a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv. rendelkezéseit is.
 2. A regisztráció során kötelezően megadandó adatok, a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek
  • egy-egy szolgáltatás biztonságos és jogszerű hozzáféréséhez, illetve
  • használatához szükségesek.
 3. A kötelezően megadandó adatok a felhasználó azonosításához valamint a biztonságos kapcsolattartáshoz szükséges.
  • név,
  • telefonszám,
  • lakhely,
  • e-mail cím,
  • születési idő,
  • ajánló kódja (a rendszer automatikusan is be tudja írni)
 4. A regisztráció és így az adatszolgáltatás is önkéntes. Az adatkezelés alapja a felhasználó határozott és előzetes hozzájárulása. A regisztráció feltétele az adatok önkéntes megadása.
 5. Az üzemeltető az adatfájlok használatával birtokába került adatokat csak az érdekelt felhasználó előzetes hozzájárulásával közölheti harmadik személlyel, kivéve a bíróságok, más hatóságok, jogszabály által előírt kötelező adatszolgáltatást.
 6. Az üzemeltető csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a felhasználó személyes azonosítására alkalmas adatokat.
 7. Az MLM szabályai szerint a felhasználók látják az alattuk kialakuló csoportban lévő személyek bizonyos adatait, hogy nyomon tudják követni hálózatuk növekedését. Ez nevet és települést jelent. A közvetlenül behozott személyeknek pedig az e-mail címét is, hogy munkájuk segítése érdekében fel tudják venni a kapcsolatot.
 8. Az üzemeltető és a technikai háttér biztosításával megbízott cég együttműködik a nyomozati szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése, stb..) felderítése érdekében. Az üzemeltető a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket teljesíti és ennek keretében a felhasználókról kezelt adatokat kiadhatja az erre jogosult szervnek vagy személynek.
 9. A szolgáltatás keretén belül észlelt kétséges vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az üzemeltető jogosult felhívásokat, vagy közleményeket küldeni, vagy elérhetővé tenni a felhasználó adatainak felhasználásával is. Jogosult a jogsértő, vagy valószínűsíthetően jogsértő reklámlevél vagy tartalom közlésének vagy kiküldését megtagadni vagy előzetes értesítés nélkül eltávolítani. Az üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
 10. Az üzemeltető mindenkor az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít, de a technika gyors mértékű változása és fejlődése miatt nem tudja garantálni, hogy a felhasználóknak a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos, vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le, vagy fürkésszenek ki. A felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személynek, aki azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatja. Mindezen esetekben az üzemeltető felelőssége kizárt.
 11. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a alapján az üzemeltető a felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában is jogosult bizonyos személyesnek minősülő adatok, többek között számlázási és forgalmi adatok kezelésére. Az üzemeltető az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő, a felhasználó azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatokat, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos olyan személyes adatokat, amelyek a díj meghatározása és a számlázás céljából elengedhetetlenek, így különösen a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek
 12. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény alapján az Internet-hozzáférést biztosító és más hírközlési szolgáltatók is jogosultak bizonyos körben a felhasználó személyes és egyéb adatainak kezelésére.
 13. A felhasználót kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért.
  A fokozott biztonság érdekében javasolt a felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titkosan kezelni. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személynek, ennek az lehet a következménye, hogy elveszítheti a szolgáltatás keretében az üzemeltető és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

   
 14. A szolgáltatás használatával a felhasználó és az üzemeltető hírközlés útján létesít egymással kapcsolatot. Az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az üzemeltető részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Az üzemeltető az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint maximálisan törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. A szolgáltatás, valamint valamint a szerver üzemeltetője végrehajtja a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, véletlen elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan nyilvánosságra hozatala vagy hozzáférése elleni védelme érdekében, továbbá a feldolgozás minden más jogellenes formája ellen.
 15. A szolgáltatás keretén belül a felhasználónak lehetősége van az általa megadott adatok módosításának és javításának kérésére, amit az üzemeltető végez el.
 16. A felhasználó regisztrációjával tudomásul veszi, hogy e-mail-ben üzleti ajánlatokat kaphat. Ezek a többi tag, valamint az üzemeltető ajánlatai. Ennek célja elsősorban az, hogy felhasználó közülük kedvére válogathasson, majd munkája révén pénzt keressen. Üzemeltető jogosult ezeken kívül értékesítési, reklám jellegű leveleket is küldeni. Felhasználó jogosult ezen leveleket lemondani a levelek végén lévő leíratkozási linkre kattintva, illetve bögészőjének címsorába másolva. Ez a lemondás nem érinti felhasználó tagságát.
 17. A felhasználó az info@mlm-express.com e-mail címen kérheti tagsága megszüntetését, valamint személyes adatainak törlését. Kérelmet az üzemeltető 10 napon belül teljesíti és erről a felhasználó által megadott e-mail címre értesítést küld. A kérelem adott napon éjfélig visszavonható, az értesítésben szereplő megfelelő hivatkozásra kattintva.
 18. Az üzemeltető, mint adatkezelő, kérésre köteles tájékoztatást adni a felhasználónak
  • az üzemeltető által kezelt adatairól,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  • időtartamáról,
  • kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.
 19. Az a felhasználó, aki úgy ítéli meg, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti.
 20. Az üzemeltető a felhasználó által a szolgáltatás keretén belül közzétett információkért mindennemű felelősségét kizár.
 21. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó az Adatkezelési Szabályzatban írtakat megsértette, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor az üzemeltető megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.
 22. Felhasználónak tilos valótlan adatokat megadni.
 23. Felhasználó elvesztheti tagságát és minden jutalékát, ha saját adatai helyett más adatait adta meg, ha valótlan adatokat adott meg, illetve, ha jogszabályt sértett a szolgáltatással kapcsolatban.
 24. Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként az Adatkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegi, illetve a szolgáltatás használata során ilyen kárt okoz, úgy az Üzemeltető megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítésének érvényesítése iránt, a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.
  • Üzemeltető jogosult az Adatvédelmi és Adatkezelési nyilatkozatot módosítani, javítani, valamint a jogszabályok változásait beépíteni. Amennyiben az üzemeltető ezt módosítja, az üzemeltető a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot köteles közzétenni a szolgáltatás weboldalán. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása a közzététel napján lép hatályba.
 25. Szerzői és kapcsolódó jogok. Az a Jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát az üzemeltető által hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: Jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Illetve, ha az eltávolítás nem lehetséges, mert az információ kiküldésre került pl. e-mail-ben, akkor a Jogosult felhívhatja az üzemeltetőt helyesbítő, illetve információs levél kiküldésére.
  A felhívási értesítésnek tartalmaznia kell:
  • a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínűsítő tények megjelölését;
  • a jogsértő tartalmú információ azonosításához szükséges adatokat;
  • a jogosult nevét, lakcímét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét.

Az üzemeltető köteles az értesítés alapján a 2001. évi CVIII. Törvény 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatására, az abban foglalt feltételek és szabályok betartásával.

     

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK